Introductie | Eigenschappen | Materialen | Toepassingen | Referenties | Prijslijst | Kontakt
Slideshow | Product datablad | Bestek / lastenboek | CAD-service | Installatie handleiding
 
DUURZAAM
 
Slijtvast, snel en makkelijk. Binnen mum van tijd een nieuwe makkelijk te onderhouden gevel voor de komende 50 jaar.
 
FLEXIBEL
 
Inspecteerbaar systeem met keuze uit diverse kleuren. Gevelkwaliteit altijd eenvoudig te waarborgen.
 
GOED
 
Kwaliteitsgarantie op geleverde producten en verrichte arbeid.
 
 

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.marmorocbenelux.nl) van Marmoroc BeNeLux gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Marmoroc BeNeLux en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Marmoroc BeNeLux kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Marmoroc BeNeLux geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.
De website (www.marmorocbenelux.nl) is eigendom van Marmoroc BeNeLux. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Marmoroc BeNeLux of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Marmoroc BeNeLux. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marmoroc BeNeLux worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Marmoroc BeNeLux worden gexploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Marmoroc BeNeLux van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy
Marmoroc BeNeLux respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Marmoroc BeNeLux tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Marmoroc BeNeLux aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Marmoroc BeNeLux wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Marmoroc BeNeLux een e-mail te sturen (info@marmorocbenelux.nl).
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Marmoroc BeNeLux maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee accoord dat Marmoroc BeNeLux niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Marmoroc BeNeLux. Een en ander laat onverlet dat Marmoroc BeNeLux in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Marmoroc BeNeLux.

Toegang
Marmoroc BeNeLux behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
Marmoroc BeNeLux behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.
 
 
 
  Vragen - Neem gerust kontakt op wanneer u vragen heeft.

 

Offerte - Wij maken graag een gratis offerte voor u op. Zie ook de prijslijst.